اين مهرها علاوه بردرج تاريخ داراي 12 مطلب نيز ميباشند

دريافت شد

كنترل شد

تاييد شد

فاكس شد

فاكتور شد

تحويل شد

وارد شد

پرداخت شد

سند صادر شد

پيش فاكتور

ثبت شد

باطل شد

مهر تاریخ دار  مهر تاریخ زن

 

 

جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

http://www.shinystamp.com/en/product_specifications.php?Page=3&G0=G0&Sn=119