اعداد ساعت وتاريخ برروي اينگونه دستگاه ها تعبيه شده وبراحتي قابل تغيير مي باشند. ضمنا دومحل

كوچك نيزبراي چسباندن مهرمخصوص وجود دارد كه دراشكال زير با خطوط نقطه چين نشان داده شده است.

مهرساعت دارمهرساعت زن

 


مهر ساعت دار

 

مهرهای ساعت زن اتوماتیک

مهرساعت زن