ساخت مهر


مهرهاي اتوماتيكعلاوه بر عدم نیاز به استامپ عمر ژلاتین مهر را نیز چندین برابر مینماید

از نظر کیفیت چاپ بر روی کاغذ در مقایسه با مهر های معمولی که بصورت دستی استفاده میشوند به مراتب کیفیت بالاتری را دارا میباشد.

جهت اطلاعات بيشتربرروي سايت زيركليك نماييد.

تلفن هاي تماس :88899961 - 88930281