دستگاه گراوري سازي شامل دو بخش قيد نور و اسيد زن مي باشد

 

 مهمترين و اصلي ترين كار دركار گراورسازي نقش بستن طرح برروي كليشه زينك است

 

كه اين عمل  به سه روش فتوپليمر(لمينت كاري) يا اسپري پوزتيو 20  يا فيشلم صورت ميگيرد 

 

 لوازم مورد نياز گراورسازي :

1 - دستگاه قيدنور

2- اسيدزن

3- كليشه خام زينك

4- لمينت يا اسپري پوزتيو يا ماده فيشلم

5-سودسوزآور 6-اسيدنيتريك 7-روغن ترو8-دستگاه تورنت

هزينه آموزش 300/000 تومان به مدت دو ساعت

 

 

download