دستگاه گراوري سازي شامل دو بخش قيد نور و اسيد زن مي باشد.  

قيدنور گراورسازي با دستگاه مهرسازي يكسان است

اما اسيد زن گراورسازي  با شوينده ژلاتين مهرسازي بسيار متفاوت است . 

بعلت استفاده از اسيد نيتريك مي بايستي جنس محفظه شستشو ازنوع فلز ضد اسيد باشد.

 مهمترين و اصلي ترين كار دركار گراورسازي نقش بستن طرح برروي كليشه زينك است

كه اين عمل  به سه روش فتوپليمر(لمينت كاري) يا اسپري پوزتيو 20  يا فيشلم صورت ميگيرد .

البته گراورسازهاي قديمي از روش فيشلم استفاده ميكنند كه كه احتياج به دستگاه تورنت نيز مي باشد.

 لوازم مورد نياز گراورسازي : 1 - دستگاه قيدنور 2- اسيدزن 3- كليشه خام زينك 4- لمينت يا اسپري پوزتيو يا ماده فيشلم

5-سودسوزآور 6-اسيدنيتريك 7-روغن ترو8-دستگاه تورنت

توجه مهم: براي كارهاي آرشيوي كوچك احتياجي به دستگاه اسيدزن نبوده و به صورت دستي اينكار انجام مي گردد

هزينه آموزش 200/000 تومان به مدت دو ساعت