شماره زن اتوماتدستگاه شماره زن اتوماتيك REINER آلماني
شش رقم با 8 عمل تعداد دفعات تكرار 1-2-3-4-5-6-12-20=200/000 تومان

 

دست دوم و كارده شش رقم اين مارك به قيمت 35/000 تومان موجود است

 

 

 

 

              مهرشماره زن

دستگاه شماره زن اتوماتيك ساخت چين

شش وهفت  رقم با 6 عمل تعداد دفعات تكرار1-2-3-6-10= 50/000 تومان

هشت رقم =60/000 تومان

ده رقم = 80/000 تومان

سيزده رقم =90/000 تومان

پانزده رقم =100/000 تومان


 تلفن هاي تماس : 88899961 - 88930281 - 88930282