شماره زن اتوماتدستگاه شماره زن اتوماتيك REINER آلماني
شش رقم با 8 عمل تعداد دفعات تكرار 1-2-3-4-5-6-12-20=140/000 تومان

 

هشت رقم =160/000 تومان

دست دوم و كارده شش رقم اين مارك به قيمت 35/000 تومان موجود است

 

 

 

 

              مهرشماره زن

دستگاه شماره زن اتوماتيك ساخت چين

شش وهفت  رقم با 6 عمل تعداد دفعات تكرار1-2-3-6-10= 40/000 تومان

هشت رقم =50/000 تومان

ده رقم = 70/000 تومان

سيزده رقم =80/000 تومان

پانزده رقم =90/000 تومان


 تلفن هاي تماس : 88899961 - 88930281 - 88930282