مهرشماره زن

دستگاه شماره زن اتوماتيك ساخت چين

شش رقم با 6 عمل تعداد دفعات تكرار1-2-3-6-10= 250/000 تومان

هشت رقم =300/000 تومان

ده رقم = 350/000 تومان

سيزده رقم =400/000 تومان

پانزده رقم =450/000 تومان


 تلفن هاي تماس : 88899961 - 88930281 - 88930282