مهرشماره زن

دستگاه شماره زن اتوماتيك ساخت چين

شش وهفت  رقم با 6 عمل تعداد دفعات تكرار1-2-3-6-10= 100/000 تومان

هشت رقم =120/000 تومان

ده رقم = 140/000 تومان

سيزده رقم =160/000 تومان

پانزده رقم =180/000 تومان


 تلفن هاي تماس : 88899961 - 88930281 - 88930282