مهرشماره زن

دستگاه شماره زن اتوماتيك ساخت چين

شش رقم با 6 عمل تعداد دفعات تكرار1-2-3-6-10= 150/000 تومان

هشت رقم =170/000 تومان

ده رقم = 190/000 تومان

سيزده رقم =210/000 تومان

پانزده رقم =230/000 تومان


 تلفن هاي تماس : 88899961 - 88930281 - 88930282