دستگاه لاک و مهر

مهروموم

دستگاه پلمپ پاکت

ازدستگاه فوق جهت آب كردن لاك مخصوص پلمپ استفاده مي گردد.كاربرد آن جهت پلمپ نامه وبسته هاي محرمانه بوده ، به طوري كه پس از ريختن لاك آب شده بر روي درب نامه آرم مربوطه را توسط مهربرجسته بر روي آن حك مي نمايند.

قيمت دستگاه فوق به تنهايي 250/000 تومان و قیمت ساخت مهربرجسته فلزی مخصوص هم 150/000 تومان هزینه دارد.

هربسته لاك مخصوص هم 30/000 تومان.

دستگاه لاک آب کن برقی

دستگاه تفنگي جهت لاك ومهر اسناد 

قيمت دستگاه 200/000 تومان و قيمت هر ميله لاك30 سانتی 5000 تومان

 

 

دستگاه لاک و موم تفنگیمهر فلزی

تلفن هاي تماس : 88899961 - 88930281 - 88930282