دستگاه کاربردی برای دفاتر اسناد ، دار الترجمه و... است که می تواند دوکار سوراخ و پرچ را همزمان انجام دهد 

قیمت مارک تایوانی  200/000 تومان می باشد

(open taiwan)

 

panch1

 

 

panch2