آموزش ساخت مهربرجسته به روش نايلوپرينت:

دراين دوره ،آموزش ساخت كليشه با نايلوپرينت ، داده مي شود . با استفاده از اين روش مهربرجسته شما درعرض نيم ساعت وبا

هزينه كم ( 30/000 تومان کلیشه +40/000تومان دسته مهرپرسی ) ساخته مي شود.

آموزش ساخت مهربرجسته

كلاس هاي آموزش ساخت مهرهاي برجسته هم حضورا تشكيل ميشود وهم ازطريق جزوه و DVD  امكان پذير مي باشد.

آموزش ساخت مهرهاي برجسته سه مرحله اي است :

1) آموزش طراحي درمهرهاي برجسته

2) آموزش چاپ فيلم به صورت نگاتيو وپوزتيو

3)آموزش عملی ساخت كليشه نر وكليشه ماده

هزينه آموزش : 50000تومان (پنجاه هزارتومان).

پيش نياز براي كساني كه مي خواهند آموزش مهرسازي ببينند:

1- داشتن سيستم كامپيوتر، پرينترليزري سياه وسفيد.

2- آشنايي مقدماتي با نرم افزارهاي طراحي كورل وفتووشاپ.

3-داشتن دستگاه ولوازم مهرسازي.

 

 

 

 

لوازم مصرفي ساخت مهرهاي برجسته

 

 

  1. كليشه نايلوپرينت كه براي هرمهربرجسته اي يك جفت نياز است -قيمت هرجفت كليشه 30/000 تومان
  2. پايه مهر فلزي جهت نصب كليشه هاي نروماده 40/000 تومان
  3. فرچه  شستشو 5000 تومان
  4. چسب دوطرفه

 

 

تلفن هاي تماس : 88899961 - 88930281 - 88930282

توجه مهم

دراصل ساخت مهرهاي برجسته بصورت فلزي نروماده بوده كه 

به اين روش گراورسازي ميگويند

جهت اطلاعات بيشتر به قسمت آموزش گراورسازي مراجعه نماييد